Chuyên Đào tạo an toàn lao động, đào tạo ngắn hạn, An toàn vệ sinh lao động, Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821

Điều 7-Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH (Giảng viên An toàn)


Công ước 148 về Bảo vệ người lao động phòng chống các rủi ro nghề nghiệp do ô nhiễm không khí, ồn, rung ở nơi làm việc

Công ước 148 về Bảo vệ người lao động phòng chống các rủi ro nghề nghiệp do ô nhiễm không khí, ồn, rung ở nơi làm việc


Công ước 174 về phòng ngừa tai nạn lao động nghiêm trọng


Các Nghị định liên quan đến Công tác An toàn vệ sinh lao động

Các Nghị định liên quan đến Công tác An toàn vệ sinh lao động


Các Văn bản Luật

Các văn bản Luật Liên quan đến An toàn vệ sinh lao động


Các thông tư quy định về công tác Huấn luyện An toàn- vệ sinh lao động

Các Thông tư liên quan đến Công tác Huấn luyện An toàn lao động, Vệ sinh Lao động