Chuyên Đào tạo an toàn lao động, đào tạo ngắn hạn, An toàn vệ sinh lao động, Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821

Lịch huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại Nam Định

Lịch Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động tại Nam định ngày 7/6/2014

THƯ MỜI  LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Kính gửi: Quý Cơ quan!

 

Căn cứ theo Thông tư số: 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ theo năng lực Công ty và nhu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp trên toàn quốc. Công ty CP Giáo dục Việt Nam xin thông báo mở lớp Huấn luyện An toàn, vệ sinh trong Lao động theo thong tư 27/2013TT-BLĐTBXH.

 I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

 - Nhóm 1: Người làm công tác quản lý

 -  Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở và Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

 -  Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt, độc hại về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định.

 -  Nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên. (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).

II. CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

 -  Nhóm 1: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng nhận huấn luyện.

-  Nhóm 2, 3: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng chỉ huấn luyện

 -  Nhóm 4: Kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

 Khai giảng: Ngày 7/6/2014. Học vào thứ 7 và chủ nhật

 Địa điểm học:

- Tại : Trường Chính Trị tỉnh Nam Định.- Số 35A- tp Nam Định

IV. HỌC PHÍ :

 - Nhóm 1 và nhóm 4: 800.000 đ/học viên/1khoá học (bao gồm học phí, tài liệu, tea-break)

 - Nhóm 2 và nhóm 3: 1.000.000đ

V.THỦ TỤC NHẬP HỌC: 02 ảnh 3x4, CMTND photo. 

VI. Để công tác tổ chức các khóa học được chú đáo, kính đề nghị Các đơn vị,  tổ chức, cá nhân có nhu cầu vui lòng đăng ký trực tiếp bằng điện thoại, gửi email hoặc fax theo mẫu sau:

 

 


 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ ĐÀO TẠO

 

Tên đơn vị:.................................................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................................

Điện thoại: ......................................................  Fax: ................................................................

Người liên hệ:.................................................. Chức vụ: ........................................................

 

TT

Họ tên học viên

Ngày sinh

Nghề nghiệp

Điện thoại

Ghi chú

1

…………………

…………

……….

…………..

………

2

…………………

…………

…………

……….

………

…………………

…………

…………

……….

………

                                                                        ………., ngày …… tháng ……. năm 201...

                                                                                    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)

 

                                                                                    ………………………….

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Công ty CP Giáo Dục Việt Nam

Tel:  046 295 7580 – Fax: 043.793 8052

 

   

Nơi nhận:                                                      

- Như trên;                                                                                  

- Các giảng viên;                                                        

- Lưu VP.

GIÁM  ĐỐC

(đã ký)

 

 

 

Đào Xuân Dũng

]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,Lịch Huấn luyện An toàn Lao động, vệ sinh lao động tại Hải PhòngLịch Huấn luyện An toàn Lao động, vệ sinh lao động tại Hải Phòng
Phan mem quan ly ban hang,Lịch Huấn luyện An toàn Lao động, vệ sinh lao động tại Bắc NinhLịch Huấn luyện An toàn Lao động, vệ sinh lao động tại Bắc Ninh