Chuyên Đào tạo an toàn lao động, đào tạo ngắn hạn, An toàn vệ sinh lao động, Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821

Các Nghị định liên quan đến Công tác An toàn vệ sinh lao động

 

Số ký hiệu

Ngày

Tên văn bản

45/2013/NĐ-CP

27/05/2013

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

26/NĐ-CP

08/04/2011

Sửa đổi bổ xung một số điều của Nghị định số 108/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

39/2009/NĐ-CP

23/04/2009

Hướng dẫn về vật liệu nổ công nghiệp

108/2008/NĐ-CP

07/10/2008

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

68/2005/NĐ-CP

20/05/2005

Văn bản về An toàn Hóa Chất

113/2004/NĐ-CP

16/04/2004

Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

01/2003/NĐ-CP

09/01/2003

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ

110/2002/NĐ-CP

27/12/2002

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

12/CP

26/01/1995

Chế độ trợ cấp bệnh nghề nghiệp

]]>

Tin tức khác